Διήγηση Ιστοριών

Διήγηση Ιστοριών (Ενεργή ακρόαση και διήγηση ιστοριών στην πράξη)

Προετοιμασία

Οπτικά εργαλεία όπως φωτογραφίες , κάρτες κ.α. Αν δεν υπάρχουν τα πιο πάνω ,οι μαθητές/τριες μπορεί να δημιουργήσουν υλικά.

Χρησιμότητα

Αυτή η άσκηση είναι χρήσιμη για να εκπαιδεύσει τα μέλη για ενεργή ακρόαση και διήγηση ιστοριών. Εφαρμόζεται σε άτυπες δραστηριότητες.

Εφαρμογή

Κάρτες ή άλλα οπτικά αντικείμενα μοιράζονται μεταξύ των συμμετεχόντων. Ο πρώτος αρχίζει μια ιστορία οποιουδήποτε τύπου. Μπορεί να συμφωνηθεί το είδος της ιστορίας. Όπως είναι κωμωδία, ιστορία  τρόμου ή δράμα. Το άτομο αρχίζει την ιστορία που επιλέγει ακόμα και από το τέλος. Οι λέξεις που λέγει πρέπει να εκφράζουν  τα οπτικά υλικά που χρησιμοποιεί. ( σύμβολα , κάρτες). Μιλά όσο θέλει ή με περιορισμό στον χρόνο. Ο/η δεύτερος αφηγητής  ιστορίας, δείχνει τα οπτικά εργαλεία και συνεχίζει την ιστορία με τον δικό του τρόπο. Συστήνεται ο/η εκπαιδευτικός να πει επίσης τη δική του ιστορία.  

Όταν τελειώσουν όλοι , ο/η εκπαιδευτικός αρχίζει τη συζήτηση. Μπορεί να ρωτήσει τις πιο κάτω ερωτήσεις στον καθένα;

Τι ήταν το πιο δύσκολο στην άσκηση, να ακούς ή να διηγείσαι την ιστορία; Γιατί;

Ποιο ήταν το ιδιαίτερο, να ακούς τόσα άτομα στη σειρά;

Ποιού η ιστορία ι ήταν εύκολο να θυμηθείς ;

Ποιο ήταν το πλεονέκτημα της άσκησης;

Πως θα χρησιμοποιήσω αυτή την εμπειρία στο μέλλον.

This website uses cookies to improve your experience. You agree by using the website further.

Privacy policy