Apie Health CREDU

Projekto pavadinimas anglų kalba: HEALTH CREDU – Creation of healthy and safe learning environment as core drive of inclusive and equitable quality education

Projekto pavadinimas anglų kalba: HEALTH CREDU – Sveika ir saugi ugdymosi aplinka mokykloje

Programa: Erasmus+

Pagrindinis veiksmas: KA2 – Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais

Veiksmo tipas: Bendrojo ugdymo strateginės partnerystės

Projekto trukmė: 2018-10-01 – 2020-09-30

Sutarties Nr. 2018-1-LT01-KA201-047078

Projekto HEALTH CREDU tikslas – sukurti metodiką, kuri padėtų siekti aukštesnių mokinių mokymosi rezultatų, įtraukiant sveikatos ir gerovės ugdymo elementus į ugdymo (-si) organizavimo procesus, bei padėti šią metodiką pritaikyti mokyklose.

Projektas orientuotas į ES tvaraus vystymosi tikslų – kokybiškas švietimas ir sveikos gyvensenos skatinimas – pasiekimą.

Pagrindinės tikslinės grupės: mokytojai, mokiniai ir jų tėvai.

Kaip papildoma tikslinė grupė projekte dalyvauja visa mokyklos bendruomenė bei susijusios organizacijos.

Projekto HEALTH CREDU partneriai pabrėžia sveikatos ugdymo mokykloje svarbą ir skatina kurti sveiką mokymo (-si) aplinką, kaip pagrindinę priemonę švietimo kokybei gerinti bei užtikrinti veiksmingesnę mokinių sveikatos profilaktiką. Projektas orientuotas į mokyklos bendruomenės sveikatos raštingumo, teigiamo socialinio-emocinio klimato kūrimą ir palaikymą, skatinančios mokinių įsitraukimą mokymo (-si) aplinkos kūrimą.