Για το Health CREDU

Τίτλος Προγράμματος: HEALTH CREDU – Δημιουργία Υγιούς Μαθησιακού Περιβάλλοντος για Ενιαία και  Ισότιμη Ποιοτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα: Erasmus+

Κεντρική Δράση: KA2 –Συνεργασία για Καινοτομία και ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Τύπος Δράσης : Στρατηγικές Συνεργασίες στη Σχολική Εκπαίδευση

Διάρκεια Προγράμματος: 01/10/2018 – 30/09/2020

Συμβόλαιο Συνεργασίας Αρ. 2018-1-LT01-KA201-047078

Το Πρόγραμμα HEALTH CREDU –Δημιουργία Υγιούς Μαθησιακού Περιβάλλοντος για Ενιαία και Ισότιμη Ποιοτική Εκπαίδευση, συμβαδίζει με   δύο στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:  Ποιοτική Εκπαίδευση και προαγωγή της Ευεξίας .

Ο σκοπός του προγράμματος – είναι να βοηθήσει τα σχολεία να  δημιουργήσουν και εφαρμόσουν πρακτικές μεθοδολογίες, που να περιλαμβάνουν στοιχεία  εκπαίδευσης στα θέματα υγείας και ευεξίας και να βελτιώσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα.

Κύρια ομάδα στόχος: εκπαιδευτικοί, μαθητές/τριες, γονείς.

Συμπληρωματική ομάδα στόχος: ολόκληρη η σχολική κοινότητα και άλλοι εμπλεκόμενοι. Το πρόγραμμα υπογραμμίζει την ανάγκη για συνδυασμό της Αγωγής Υγείας στα σχολεία, με την ανάπτυξη υγιούς μαθησιακού περιβάλλοντος ως βασικής διεργασίας ,για βελτίωση της ποιότητας και της ισότητας στην εκπαίδευση και να διασφαλίσει πιο αποτελεσματική πρόληψη στην υγεία. Οι  στόχοι του προγράμματος επικεντρώνονται στην βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων όλης της σχολικής κοινότητας στον τομέα της υγείας, της διαχείρισης του κοινωνικού και συναισθηματικού περιβάλλοντος και της δημιουργίας συμμετοχικού μαθησιακού περιβάλλοντος.